Thời Khóa Biểu Tại Chùa Ba Vàng

Công phu khuya chùa Ba Vàng

Buổi Sáng

4h00′: Thức Chúng
4h15′ : Công Phu Khuya
6h00′: Tiểu Thực (ăn sáng)
7h15′: Lao Tác (lao động)
11h00′: Xả Lao Tác (nghỉ lao động)

Buổi Trưa

11h30′: Thọ Trai (ăn trưa)
12h30′: Chỉ Tĩnh (nghỉ trưa)

Buổi Chiều

13h30′: Khai tĩnh (thức dậy)
14h15′: Học hoặc công phu, lao tác
16h30′: Nghỉ Học hoặc xả công phu, lao tác

Khất Thực Chùa Ba Vàng
Thời Khóa Ngồi Thiền Chùa Ba Vàng

Buổi Tối

17h45′: Hô Chuông Trống
18h00′: Sám Hối
19h15′: Toạ Thiền (Tỳ kheo vào rừng tu tập)
20h15′: Xả Thiền
21h30′: Kiểm Tâm; lâm thụy
22h00′: Chỉ tĩnh (đi ngủ)

Hàng Tuần

– Tối thứ 7 xem nghe băng đĩa giảng Kinh
– Chủ Nhật chúng tự tu, tự học.

Mỗi Tháng

Thỉnh nguyện – Bố Tát : Ngày 15 và 30 ( hoặc 29 )

Link to map Back top top