Người thường biết cho đi được nhân thiên hộ trì

Trong kinh Tam Bảo có đoạn:
“Tất cả chúng thiên nhân
Hãy bi mẫn đồng tâm
Lòng từ luôn rộng mở
Năng chuyên cần gia hộ
Đối với nữ nam nào
Ngày đêm thường bố thí.”

>>> Phước báu vô lượng của việc cúng dường Đức Phật và Tăng chúng

Đây là một lời thỉnh nhưng cũng là lời dạy, hướng dẫn cho chư thiên, quỷ thần và cả con người rằng: hãy đồng tâm hoan hỷ và luôn mở rộng lòng từ, gia hộ cho những vị nam nữ nào ngày đêm thường bố thí.
Vậy nên chúng ta thấy, nếu muốn được thiên nhân hộ trì, ủng hộ, chúng ta phải biết bố thí, biết cho đi.

Các Phật tử lên chùa làm công quả chính là đang bố thí, cho đi vì thế sẽ được thiên nhân gia hộ

Các Phật tử lên chùa làm công quả chính là đang bố thí, cho đi vì thế sẽ được thiên nhân gia hộ

Để hiểu rõ hơn về điều này, mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe bài giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây.
Các bài nên xem:

Tags:
Link to map Back top top