Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải – Điều Giác Ngộ Thứ Năm

“Tu mà không học là tu mù
Học mà không tu là đãy đựng sách.”
Đức Phật dạy, vô minh và ái dục chính là gốc đưa chúng ta lang thang trong luân hồi sinh tử. Vì vô minh, không phân biệt được tà chính, đúng sai, khiến chúng ta ngu si, mê mờ tối tăm, không thấy được chính Pháp để rồi phải trầm luân muôn nẻo hết kiếp này đến kiếp khác. Vì thế, để phá trừ vô minh, những người tu đạo phải tinh tấn tu học, hiểu giáo lý Phật dạy một cách sâu rộng, khiến mình tăng trưởng trí tuệ, tự mình thực hành rồi giác ngộ, lại hướng dẫn cho người khác giác ngộ và làm lợi ích cho muôn loài chúng hữu tình.

Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng giải “Điều giác ngộ thứ năm” trong kinh Bát Đại Nhân Giác của Thầy Thích Trúc Thái Minh để có thêm cho mình những tri kiến về tu học đúng Pháp, phá trừ ngu si như lời Phật dạy.

Điều giác ngộ thứ năm: “Ngu si phải sinh tử, nên Bồ tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, và thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho tất cả.”

Xem thêm: Điều Giác Ngộ Thứ Sáu – Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải

Tags:
Link to map Back top top