trực tuyến
[TRỰC TIẾP] "Học từ con mối" - câu 208 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Ba, 13/04/2021

tức 2/3 Tân Sửu

Kinh Địa Tạng giảng giải

Kinh Địa Tạng giảng giải

Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện là một trong những bộ kinh Bắc truyền nói về công đức, oai lực của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Từ vô lượng kiếp lâu xa về trước, Bồ Tát Địa Tạng đã phát lời nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi, khi nào địa ngục trống không, chúng sinh được độ thành Phật hết thì Ngài mới thành Phật.

Kinh Địa Tạng giảng giải
Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện là một trong những bộ kinh Bắc truyền nói về công đức, oai lực của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Từ vô lượng kiếp lâu xa về trước, Bồ Tát Địa Tạng đã phát lời nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi, khi nào địa ngục trống không, chúng sinh được độ thành Phật hết thì Ngài mới thành Phật.

Thần thông trên cung trời Đao Lợi - Phẩm 1.3 - Kinh Địa Tạng giảng giải

01/02/2020

386 Lượt xem

Giảng sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh

 
Đức Phật nói: Bồ tát Địa Tạng đã nhiều kiếp tu hành, dẫn hóa chúng sinh. Tất cả chư Phật, Bồ Tát... cũng đã từng qua tay dạy dỗ của Địa Tạng Bồ Tát. Được nghe danh tự Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi hoặc chiêm bái, lễ lạy, xưng danh, cúng dường nhẫn đến vẽ, đắp, khắc, sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thì người đó sẽ được cả trăm lần sinh thiên, vĩnh viễn chẳng sa đọa ác đạo.
Để hiểu hơn về Địa Tạng Bồ Tát, mời quý vị cùng theo dõi video: Thần thông trên cung trời Đao Lợi - Phẩm 1.3 do Sư Phụ giảng nhé!