trực tuyến
Ngày 7 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 15/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 26/02/2024

tức 17/1 Giáp Thìn

Kinh Địa Tạng giảng giải

Kinh Địa Tạng giảng giải

Từ vô lượng kiếp trước, Bồ Tát Địa Tạng đã phát lời đại nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi, chúng sinh thành Phật thì Ngài mới thành Phật. Mời quý vị cùng theo dõi các video để hiểu hơn về hạnh nguyện cao cả của Ngài thông qua lời giảng giải trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Kinh Địa Tạng giảng giải
Từ vô lượng kiếp trước, Bồ Tát Địa Tạng đã phát lời đại nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi, chúng sinh thành Phật thì Ngài mới thành Phật. Mời quý vị cùng theo dõi các video để hiểu hơn về hạnh nguyện cao cả của Ngài thông qua lời giảng giải trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.
Thần thông trên cung trời Đao Lợi – phẩm 1.3 | Kinh Địa Tạng giảng giải | Thầy Thích Trúc Thái Minh

03/01/2019

837 Lượt xem

Đức Phật nói: Bồ tát Địa Tạng đã nhiều kiếp tu hành, dẫn hóa chúng sinh. Tất cả chư Phật, Bồ Tát... cũng đã từng qua tay dạy dỗ của Địa Tạng Bồ Tát. Được nghe danh tự Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi hoặc chiêm bái, lễ lạy, xưng danh, cúng dường nhẫn đến vẽ, đắp, khắc, sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thì người đó sẽ được cả trăm lần sinh thiên, vĩnh viễn chẳng sa đọa ác đạo.

Để hiểu hơn về Địa Tạng Bồ Tát, mời quý vị cùng theo dõi video: Thần thông trên cung trời Đao Lợi - Phẩm 1.3 do Sư Phụ giảng nhé!