trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Sáu, 08/12/2023

tức 26/10 Quý Mão

Kinh Địa Tạng giảng giải

Kinh Địa Tạng giảng giải

Từ vô lượng kiếp trước, Bồ Tát Địa Tạng đã phát lời đại nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi, chúng sinh thành Phật thì Ngài mới thành Phật. Mời quý vị cùng theo dõi các video để hiểu hơn về hạnh nguyện cao cả của Ngài thông qua lời giảng giải trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Kinh Địa Tạng giảng giải
Từ vô lượng kiếp trước, Bồ Tát Địa Tạng đã phát lời đại nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi, chúng sinh thành Phật thì Ngài mới thành Phật. Mời quý vị cùng theo dõi các video để hiểu hơn về hạnh nguyện cao cả của Ngài thông qua lời giảng giải trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.
Thần thông trên cung trời Đao Lợi – phẩm 1.1 | Kinh Địa Tạng giảng giải | Thầy Thích Trúc Thái Minh

01/01/2019

122 Lượt xem

Bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là một trong những bộ kinh của hệ thống kinh Đại Thừa, trong kinh Nguyên Thủy thì không có kinh Địa Tạng. Những nước mà họ tu theo Phật Giáo nguyên thủy thì không có tượng Ngài Địa Tạng. Chỉ có những nước tu theo Phật giáo đại thừa thì mới có tượng Ngài Địa Tạng.
Tên của bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, tức là nguyện căn bản của Đức Địa Tạng Bồ Tát; bổn nguyện tức là nguyện căn bản, nguyện gốc, nguyện chính yếu của Ngài. Ngài Địa Tạng Bồ Tát là ai? Địa Tạng Bồ Tát là tên của một vị Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng Bổn Nguyện kinh tức là quyển kinh nói về các nguyện của Đức Địa Tạng Bồ Tát. Tông chỉ chính của bộ kinh này được thể hiện qua 8 chữ : hiếu đạo, độ sinh, bạt khổ, báo ân.
Để hiểu rõ hơn về tông chỉ xuyên suốt bộ kinh, kính mời quý Phật tử cùng đón xem phần thứ nhất của bài giảng: Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi - Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Thứ Nhất (Phần 1)