Pháp Thoại: Hạnh Nhẫn Nhục Với Người Tu Phật

Sinh thời, con người ở cõi Sa Bà chúng ta chào đời bằng tiếng khóc và sự khổ của cuộc sống thế gian cũng từ đây mà đâm chồi nảy lộc. Nhìn nhận được sự khổ như thế, nhưng có mấy ai đã biết đến chữ “Nhẫn”. Nhẫn chịu, hạnh nhẫn nhục – “Công cụ hữu hiệu” để vượt qua những khó khổ ấy đâu? Và vấn đề cần được phân biệt rõ ràng ở đây là động cơ, là lợi ích của người thế gian và người tu Phật thực khác nhau như thế nào trong quá trình thực hành hạnh nhẫn?

Hãy cùng nhau lắng nghe những lời Đạo từ của Thầy Thích Trúc Thái Minh để tìm lời giải đáp.

Xem thêm: Rải Tâm Từ Bi Đến Mọi Người – Kinh Nikaya Giảng Giải 

Tags:
Link to map Back top top