Phước báu hữu lậu và phước báu vô lậu

Theo quan niệm thông thường của người sống đời tại gia thì việc được sống lâu, mạnh khỏe, giàu sang phú quý, thông minh, đẹp đẽ, địa vị, danh vọng… được gọi là có phước báu. Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng rằng: “Phước báu là nói đến những gì mang lại cho chúng ta những điều tốt đẹp, may lành. Tức là đem lại cho chúng ta thỏa mãn các dục của trần gian mà nó tốt đẹp thì gọi là phước báu, phúc báu.”

>>> Tích lũy phước báu để chuyển hóa vận mệnh tại đây!

Những phúc báu như vậy trong đạo Phật quan điểm thế nào? Liệu những người không có được những điều đó có phải là vô phúc hay không? Ví dụ như chư Tăng ăn một ngày một bữa, tối ngủ trong rừng, chỉ có ba tấm y và một bình bát, ngày ngày đi khất thực thì có phúc báo không để cho chúng ta cầu phúc báo từ nơi các Ngài?
Trong video “Phước báu hữu lậu và phước báu vô lậu” của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây sẽ cho chúng ta biết thêm một loại phúc báo nữa mà hàng đệ tử Phật xuất gia đang đang mong cầu có được.

Các bài nên xem:

Tags:
Link to map Back top top