Tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa (có chữ) Phẩm 25 (buổi 26): Phẩm Quán-thế-âm Bồ-tát Phổ-môn

Link to map Back top top