Kinh Pháp Cú Giảng Giải - Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kinh Pháp Cú là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong kinh tạng Pali. Bộ kinh này tập hợp những câu nói ngắn gọn do Đức Phật nói ra tùy theo từng trường hợp. Những lời dạy này nhằm mục đích thức nhắc đương cơ lưu tâm để áp dụng tu hành cho có kết quả tốt đẹp. Những lời dạy nầy về sau đã được chư Tổ kết tập lại, thành kinh gọi là kinh Pháp Cú. Toàn kinh gồm có 26 phẩm và có tất cả là 423 câu. Có thể nói kinh này như là một quyển kinh nhật tụng của giới Tăng già và cư sĩ ở các quốc gia đó. Họ coi như là một quyển kinh gối đầu giường. Đại đa số đều nhớ nằm lòng. Họ thường xuyên đem ra áp dụng vào đời sống thực tế hằng ngày. Kết quả rất có lợi ích! Chùa Ba Vàng kính mời quý Phật tử cùng lắng nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải về bộ kinh Pháp Cú qua các video dưới đây!

Link to map Back top top