Kinh Địa Tạng Giảng Giải – Danh Hiệu Của Các Địa Ngục

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là một kinh Đại Thừa căn bản cho hành giả tu học. Kinh Địa Tạng nói nhiều về nhân quả trong sự tu hành. Bồ Tát Địa Tạng là hình mẫu tiêu biểu để hành giả nương theo lập hạnh. Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện không chỉ dạy cho chúng ta phương thức siêu độ cho thân nhân đã khuất bằng những hình thức bố thí, cúng dường, tạo phước mà còn nhắc chúng ta quay lại soi lấy Đất Tâm của mình chuyển hóa Tham – Sân – Si để thực sự xây dựng cho mình một cõi tịnh bây giờ và tương lai.

>>> Hành trì kinh Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện – phương pháp tu tập chuyển hóa khổ đau

Kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Danh Hiệu Của Các Địa Ngục

Từ kiếp lâu xa đến nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn theo bản nguyện của mình mà từ bi thương xót dùng đủ vô lượng phương chước để cứu độ chúng sinh, nhưng vì Ngài quan sát thấy chúng sinh cứ lây dây mãi trong tội khổ trong vô lượng kiếp về tương lai nên phát lời đại nguyện “Địa ngục chưa trong nguyện không thành Phật”.

Trong phẩm 5 – Danh Hiệu Của Các Địa Ngục, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải cho đại chúng nghe về địa ngục là như thế nào. Cũng nhằm mục đích đáp ứng tâm khát ngưỡng giáo pháp của quý Phật tử, chùa Ba Vàng cũng chuyển tải những bài giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh để quý Phật tử có thể nghe và chia sẻ với mọi người, cùng nhau tu tập được lợi ích an vui giải thoát.

Các bài viết bạn nên xem:

Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi – Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Thứ Nhất (Phần 1)

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải

Kinh Nikaya Giảng Giải

Tags:
Link to map Back top top