Kinh Địa Tạng Giảng Giải

Chùa Ba Vàng giới thiệu bài giảng kinh Địa Tạng giảng giải - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện là một trong những bộ kinh Bắc truyền nói về công đức, oai lực của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Từ vô lượng kiếp lâu xa về trước, Bồ Tát Địa Tạng đã phát lời nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi, khi nào địa ngục trống không, chúng sinh được độ thành Phật hết thì Ngài mới thành Phật. Trước những lời nguyện cao quý của Bồ tát và lợi ích khi thực hành những lời dạy trong kinh Địa Tạng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải chi tiết bộ kinh Địa Tạng để Tăng Ni, Phật tử khắp nơi hiểu được giá trị của bộ kinh. Kính mời quý Phật tử đọc bài viết dưới đây để hiểu những ý căn bản Phật dạy trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện!

Link to map Back top top