Trí tuệ và nhận thức khác nhau ở đâu? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thức hay nhận thức chính là sự nhận biết, là sự thu góp mọi kiến thức và kinh nghiệm. Hằng ngày, chúng ta đều đang sống bằng sự nhận thức. Còn tuệ hay trí tuệ là cái thấy rõ ràng, chính xác mọi sự, mọi vật đúng như thực tướng của nó. Tuệ giống như một cái biết từ trong tự tính.
Để hiểu hơn về nhận thức và trí tuệ, quý Phật tử có thể lắng nghe video do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải trên đây.

Các bài nên xem:

Tags: ,
Link to map Back top top