trực tuyến
(Chu kỳ 15) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

Thứ Ba, 28/9/2021

tức 22/8 Tân Sửu

3 thành tựu siêu việt Đức Phật chứng đạt được trong đêm Ngài thành đạo

13/01/2021

Chia sẻ :

Trải qua 7 tuần lễ, ngày đêm ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, đến đêm thứ 49 Ngài đã lần lượt chứng đắc Tam minh: Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh và trở thành bậc Chính đẳng Chính giác với danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni...

13/01/2021

Chia sẻ :

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng nói: “Giây phút Đức Phật chứng ngộ những quả vị cao thượng ấy, hạnh phúc lắm! Có thể nói như mặt trời mọc lên, chiếu soi vạn vật. Cho nên Đức Phật ví như là mặt trời trí tuệ, thấu suốt tất cả mọi căn cội, nguyên nhân, nguồn gốc của vạn sự, của tất cả kiếp nhân sinh này”.

Trải qua 7 tuần lễ, ngày đêm ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, đến đêm thứ 49 Ngài đã lần lượt chứng đắc Tam minh: Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh và trở thành bậc Chính đẳng Chính giác với danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni. Để hiểu rõ hơn về 3 thành tựu Tam Minh mà Đức Phật đã chứng đạt trong đêm thành đạo, kính mời quý Phật tử đón đọc bài viết dưới đây!

1. Túc mạng minh - nhớ rõ ràng các đời sống trong quá khứ

Trải qua 6 năm tu khổ hạnh rừng già khiến thân thể kiệt quệ, Thái tử Tất Đạt Đa (tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này) đã nhận ra đây không phải là con đường dẫn đến giác ngộ.
Sau khi từ bỏ lối tu khổ hạnh, Ngài ăn uống trở lại, thân thể có sức khỏe. Ngài an trú trong thiền định suốt 49 ngày đêm dưới cội cây Bồ đề và chứng đạt lần lượt sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đến tứ thiền. Đến đêm thứ 49 vào canh thứ nhất, Ngài chứng đắc thành tựu đầu tiên: Túc mạng minh.

Chứng đạt Túc mạng minh, Đức Phật nhớ được các đời sống trong quá khứ

Chứng đạt Túc mạng minh, Đức Phật nhớ được các đời sống trong quá khứ

Trong Trung Bộ kinh, tập 1, Đại kinh Saccaka, Đức Phật nói rằng: “Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến Túc mạng minh. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp.

Ta nhớ rằng: “Tại chỗ kia, Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này”. Như vậy, Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết”.

Túc mạng minh, tức là biết được, nhớ được về tiền kiếp. Để đại chúng hiểu rõ được lời Phật dạy, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh lý giải: Sau khi đạt được thiền thứ tư, tâm Ngài đạt được định tĩnh, thuần định, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng mà lại rất vững chắc. Cho nên lúc ấy, Ngài tự tâm sáng. Như hồ nước khi yên lặng, không có sóng nổi thì nước lắng trong; cho nên chúng ta có thể nhìn suốt xuống tận đáy, thấy rõ từng con cá lội, từng hòn sỏi ở dưới đáy hồ. Cũng vậy, tâm của Đức Thế Tôn lúc này trong sáng, thuần tịnh. Ngài tự nhiên thấy rất rõ nhiều kiếp sống trước đây của mình, vô số kiếp. Ngài biết rõ mình sinh ra ở đâu, con cái nhà ai, lớn lên thế nào, cuộc sống ra sao, rồi chết đi ở kiếp đấy lại tái sinh đi kiếp sau như thế nào.

>>> Có kiếp trước, kiếp sau hay không?

2. Thiên nhãn minh - thấy được sự sống chết của tất cả chúng sinh

Sau khi chứng đắc Túc mạng minh, vào canh giữa, Ngài chứng đắc thành tựu thứ hai là Thiên nhãn minh - Ngài thấy rõ được sự sinh tử luân hồi của tất cả chúng sinh.

Khi chứng đắc Thiên nhãn minh, Đức Phật thấy được sự sống chết của tất cả chúng sinh

Khi chứng đắc Thiên nhãn minh, Đức Phật thấy được sự sống chết của tất cả chúng sinh

Đức Phật biết rõ: “Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ.

Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến; những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến; những vị này sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời này”.

Thiên nhãn là con mắt có thể nhìn thấy rất xa từ những vật lớn, vật nhỏ xuyên qua tất cả những vật ngăn cản như tường, vách, núi non, nhìn từ hành tinh này đến hành tinh khác.

Từ thành tựu chứng đắc Thiên nhãn minh của Đức Phật, Sư Phụ chia sẻ: “Cũng với cái tâm trong sạch, thuần tịnh, siêu nhiên, dễ sử dụng ấy Ngài hướng đến cái sự sinh tử của chúng sinh thì Ngài thấy hết tất cả. Thấy hết tất cả chúng ta đấy, muốn biết về người nào, kiếp sống người ấy ra sao biết rõ ràng, người ấy từ đâu sinh đến thế giới này, từ loài nào tái sinh trở lại, chết ở đây rồi sinh đi đâu Ngài biết rõ ràng”. Quả thật trí tuệ từ tâm sáng của Đức Phật là vô cùng đặc biệt!

3. Lậu tận minh - biết rõ nguyên nhân của khổ và con đường diệt khổ

Sau khi chứng đắc được Túc mạng minh và Thiên nhãn minh, đến canh cuối cùng của đêm thứ 49, khi Sao Mai vừa mọc, Ngài chứng đạt được thành tựu cuối cùng gọi là Lậu tận minh.
>>> Lý giải sự thật về nơi Đức Phật thành đạo

Cũng trong kinh Saccaka, Đức Phật nói về quá trình Ngài chứng đắc Lậu tận minh: “Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến Lậu tận trí. Ta biết như thật: “Đây là khổ”, biết như thật: “Đây là Nguyên nhân của khổ”, biết như thật: “Đây là sự Diệt khổ”, biết như thật: “Đây là Con đường đưa đến diệt khổ”, biết như thật: “Đây là những lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là nguyên nhân của lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc”.

Chứng đắc Lậu tận minh - Đức Phật biết rõ nguyên nhân của khổ và con đường diệt khổ

Chứng đắc Lậu tận minh - Đức Phật biết rõ nguyên nhân của khổ và con đường diệt khổ

Nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của Ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, Ta khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát.” Ta đã biết: “Sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa”.

Lậu tận minh - tâm ấy gọi là vô lậu, không còn một chút nhơ bẩn nào, thuần tịnh, trong sạch tuyệt đối. Sư Phụ giảng giải: “Đức Thế Tôn chứng đạt minh cuối cùng gọi là lậu tận minh, biết rõ nguyên nhân của khổ và con đường diệt khổ. Tại sao chúng sinh khổ và trong tâm Ngài cũng sạch hết tất cả mọi mầm mống của khổ đau. Cho nên mới được gọi là giải thoát, Ngài tự biết ta đã giải thoát. Sanh đã tận tức là dứt hết các sự sinh của mình đến bây giờ là tận rồi là cuối cùng rồi, phạm hạnh đã thành tựu viên mãn, không còn trở lưu lại trạng thái luôn hồi sinh tử nữa đó”.

Sau khi Đức Phật chứng đạt được Túc mạng minh, Thiên nhãn minh và Lậu tận minh, Ngài thấu suốt, thấy rõ tất cả mọi căn cội, nguyên nhân, nguồn gốc của vạn sự của tất cả kiếp nhân sinh này, có thể nói là như mặt trời mọc lên, chiếu soi thấy hết được vạn vật.
>>> Đức Phật là bậc Thầy của các nhà khoa học

Đó quả thật là một sự kiện đặc biệt đối với tất cả nhân loại chúng ta, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh khẳng định: “Đây là ba vấn đề quan trọng nhất của một hành giả tu hành chứng đạt. Đức Thế Tôn đã chứng đạt và từ sự chứng đạt này Ngài tuyên bố Ngài là người giác ngộ thật sự. Ngài thấu suốt tất cả mọi vấn đề của pháp giới vũ trụ vạn hữu. Ngài thấy không có ai là chúa tể của tất cả, không có thượng đế nào toàn năng. Mà tất cả từ vô minh của chúng sinh tạo ra ác nghiệp mà luân chuyển luân hồi”.

Đức Thế Tôn thấy tất cả chúng ta đều sẽ có khả năng giác ngộ như Ngài và bằng Ngài. Không có đấng giáo chủ của tôn giáo nào nói rằng các đồ đệ sau này sẽ ngang bằng với mình. Nhưng duy nhất Đức Phật thì Ngài nói sự thật, Ngài thấy tất cả chúng sinh đều có khả năng giác ngộ và chứng đạt chân lý tối hậu như Ngài. Đấy là sự vĩ đại, sự vi diệu và chúng ta thật sự hạnh phúc vì được làm đệ tử của Đức Thế Tôn.

Sau khi đắc đạo, trở thành vị Phật toàn giác, Ngài đã dành trọn 7 ngày để tri ân cây Bồ Đề đã che chở cho Ngài trong suốt 49 ngày đêm thiền định. Sư Phụ chia sẻ: “Sau khi Ngài giác ngộ thì các con thấy được tâm biết ân, tri ân của Phật rất là lớn. Ngài đã nhìn cội cây Bồ đề 7 ngày không chớp mắt để tri ân cây Bồ đề. Thế thì chúng ta thấy tâm biết ơn của Phật rất là sâu nặng”.
Để hiểu tại sao bậc Thầy của trời, người lại làm như vậy sau khi thành tựu đạo quả Bồ Đề, chúng ta hãy cùng chờ đợi trong bài viết tiếp theo nhé!

Hạnh Ngân

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Nguồn gốc và lợi ích của việc tụng trì bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám

Bài viết🞄 31/8/2021

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh

Bài viết 🞄 31/8/2021

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh

Top 5 sự kiện đặc biệt vào tháng 6, tháng 7 âm lịch tại chùa Ba Vàng

Tin tức khác🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh

Tin tức khác 🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh

Hướng dẫn sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ chuẩn nhất!

Bài viết🞄 13/6/2021

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) là một trong những ngày Tết truyền thống trong năm của người Việt. Vậy cách sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thế nào là đúng Pháp, mang lại lợi ích lớn?

Bài viết 🞄 13/6/2021

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) là một trong những ngày Tết truyền thống trong năm của người Việt. Vậy cách sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thế nào là đúng Pháp, mang lại lợi ích lớn?

Kết tràng hoa thơm - Phật tử chùa Ba Vàng thành kính dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn nhân mùa Phật đản

CLB Cúc Vàng🞄 28/5/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

CLB Cúc Vàng 🞄 28/5/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

8 đặc tính quý báu của hoa sen trong Phật giáo

Tin tức🞄 17/5/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

Tin tức 🞄 17/5/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

3 ý nghĩa đặc biệt nơi Đức Phật đản sinh

Bài viết🞄 15/5/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

Bài viết 🞄 15/5/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

2 bài học quý báu mà người con Phật học được từ sự kiện xuất gia của Thái Tử Tất Đạt Đa

Bài viết🞄 19/3/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Bài viết 🞄 19/3/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - “người Cha” sinh ra CLB Cúc Vàng trong Pháp tu Lục Hòa

Bài viết🞄 04/3/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Bài viết 🞄 04/3/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết🞄 25/02/2021

Phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt vào mỗi dịp Tết và những ngày Rằm tháng Giêng hay Rằm tháng bảy,..

Bài viết 🞄 25/02/2021

Phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt vào mỗi dịp Tết và những ngày Rằm tháng Giêng hay Rằm tháng bảy,..

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Bài viết🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Bài viết 🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Mua vàng ngày vía Thần Tài, liệu có đem lại tài lộc may mắn?

Bài viết🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Bài viết 🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Ba Vàng rực rỡ sắc cờ Phật giáo mừng xuân Tân Sửu

Bài viết🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Bài viết 🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Tổ chức lễ chúc thọ như thế nào để ông bà được trường thọ?

Bài viết🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Bài viết 🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Tại sao chọn hoa đào hoa mai để chơi Tết?

Bài viết🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Bài viết 🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Thực hư chuyện dựng cây nêu ngày Tết xua đuổi hay rước ma quỷ về nhà?

Bài viết🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Bài viết 🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Chùa Một Cột - điểm đến tâm linh tại núi rừng Thành Đẳng

Bài viết🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

Bài viết 🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Bài viết🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Bài viết 🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

3 điều quan trọng cần biết về việc tỉa chân nhang và bao sái bát hương

Bài viết🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

Bài viết 🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

Cúng lễ tạ đất cuối năm thế nào để nhận được sự gia hộ từ Thần linh?

Tin tức🞄 31/01/2021

Lễ cúng tạ đất cuối năm là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ cúng thể hiện tâm biết ơn, lòng thành kính của chúng ta đến các vị Thần linh

Tin tức 🞄 31/01/2021

Lễ cúng tạ đất cuối năm là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ cúng thể hiện tâm biết ơn, lòng thành kính của chúng ta đến các vị Thần linh