trực tuyến
[TRỰC TIẾP] "Học từ con đỉa" - câu 225 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Hai, 17/01/2022

tức 15/12 Tân Sửu

3 thành tựu siêu việt Đức Phật chứng đạt trong đêm Ngài thành đạo

Chia sẻ :

Dưới cội Bồ Đề, vào đêm thứ 49 - một sự kiện xảy ra, chấm dứt đêm trường u tối, mở ra cánh cửa lộ trình giải thoát bất tử, đó là...

Chia sẻ :

Dưới cội Bồ Đề, vào đêm thứ 49 - một sự kiện xảy ra, chấm dứt đêm trường u tối, mở ra cánh cửa lộ trình giải thoát bất tử, đó là Thái tử Tất Đạt Đa (tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này) lần lượt chứng đắc Tam minh: Túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh.

Để cùng tìm hiểu về 3 thành tựu siêu việt mà Đức Phật chứng đạt trong đêm Ngài thành đạo, kính mời quý Phật tử đón đọc bài viết dưới đây qua lời chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

#1 Túc mạng minh - nhớ rõ ràng các đời sống trong quá khứ

Trải qua 6 năm âm thầm chuyên tu, hành thân cực khổ nơi rừng già đã khiến thân thể Thái tử Tất Đạt Đa (tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này) trở nên kiệt quệ, mất sức.

Trong những năm tháng Ngài tu khổ hạnh ép xác đến kiệt quệ thì có sự kiện nàng Sujata dâng bát cháo sữa cúng dường Ngài. Chính nhờ thọ bát cháo ấy mà cơ thể Ngài bắt đầu khỏe lại, có sức lực và từ đó Ngài rõ biết khổ hạnh cực đoan không phải con đường đúng đắn dẫn chúng sinh đến bến bờ chân giải thoát, an vui. Và Ngài quyết định từ bỏ khổ hạnh cực đoan, trở về con đường trung đạo, an trú trong thiền định suốt 49 ngày đêm dưới cội Bồ đề và chứng đạt lần lượt sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và cuối cùng là tứ thiền.

Đến đêm thứ 49 vào canh thứ nhất, Ngài chứng đắc thành tựu đầu tiên đó là: Túc mạng minh - nhớ rõ ràng các đời sống trong các kiếp quá khứ.

Chứng đạt túc mạng minh, Đức Phật nhớ được các đời sống trong quá khứ

Chứng đạt túc mạng minh, Đức Phật nhớ được các đời sống trong quá khứ

Trong Trung Bộ kinh, tập 1, Đại kinh Saccaka trang 98 ghi chép rằng: “Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Tỷ - kheo dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp.

Vị ấy nhớ rằng: Tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy Tỷ - kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết”.

Thật vậy, tâm ý của Đức Phật không những được tôi luyện, thanh lọc, trong sạch đến mức tuyệt đối mà còn định tĩnh, không phiền não, nhu nhuyến, vững chắc. Tâm của Ngài ví như hồ nước khi yên lặng, không nổi sóng thì mặt nước lắng trong có thể nhìn thấu suốt tận đáy hồ, thấy rõ từng đàn cá lội, từng hòn sỏi đá.

#2 Thiên nhãn minh - thấy được sự sống chết của tất cả chúng sinh

Sau khi chứng đắc Túc mạng minh, vào canh giữa, Ngài chứng đắc thành tựu thứ hai là Thiên nhãn minh - thấy rõ được sự sinh tử luân hồi của tất cả chúng sinh.

Khi chứng đắc thiên nhãn minh, Đức Phật thấy được sự sống chết của tất cả chúng sinh

Khi chứng đắc thiên nhãn minh, Đức Phật thấy được sự sống chết của tất cả chúng sinh

Cũng trong Trung Bộ kinh, tập 1, Đại kinh Saccaka trang 100 có ghi rằng: “Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ - kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng: Này các Hiền giả, những chúng sanh này làm những điều ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Hiền giả, còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời này”.

Thiên nhãn là con mắt có thể nhìn thấy khoảng cách rất xa của những vật lớn, vật nhỏ xuyên qua tất cả những vật ngăn cản như tường, vách, núi non, nhìn từ hành tinh này đến hành tinh khác.

Như vậy, với tâm trong sạch, thuần tịnh, siêu nhiên, Đức Phật thấu suốt mọi sự luân hồi sinh tử của chúng sinh. Ngài biết về cội nguồn của tất cả mọi loài: họ sinh ra từ đâu, rồi chết đi tái sinh kiếp nào,... Và với sự chứng đắc thiên nhãn minh càng khẳng định trí tuệ từ tâm sáng của Đức Phật là vô cùng đặc biệt, khiến tam thiên đại thiên thế giới đều kính nể, quy phục.

#3 Lậu tận minh - biết rõ nguyên nhân của khổ và con đường diệt khổ

Sau khi chứng đắc túc mạng minh và thiên nhãn minh, đến canh cuối của đêm thứ 49, khi Sao Mai vừa mọc, Ngài chứng đạt được thành tựu cuối cùng là lậu tận minh - tâm đó gọi là vô lậu, không còn một chút nhơ bẩn nào, thuần tịnh, trong sạch tuyệt đối.

Chứng đắc lậu tận minh - Đức Phật biết rõ nguyên nhân của khổ và con đường diệt khổ

Chứng đắc lậu tận minh - Đức Phật biết rõ nguyên nhân của khổ và con đường diệt khổ

Trong kinh Saccaka trang 101 và 102 có ghi chép về quá trình Đức Phật chứng đắc lậu tận minh: “Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ - kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật “đây là khổ”, biết như thật “đây là nguyên nhân của khổ”, biết như thật “đây là khổ diệt”, biết như thật “đây là con đường đưa đến khổ diệt”, biết như thật “đây là những lậu hoặc”, biết như thật “đây là nguyên nhân của lậu hoặc”, biết như thật “đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”, biết như thật “đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc”.

Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: Ta đã giải thoát. Vị ấy biết: Sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm; sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa”.

Với sự thành tựu cuối cùng, Đức Thế Tôn biết rõ nguyên nhân của sự khổ và con đường diệt khổ hoàn toàn để đạt giác ngộ giải thoát. Đồng thời, Ngài tự biết bản thân đã giải thoát, chấm dứt hoàn toàn vòng sinh tử luân hồi, thành tựu phạm hạnh, đạt Vô thượng Bồ đề.

Sau khi lần lượt chứng đắc Tam minh, Ngài tuyên bố rằng Ngài là người đã giác ngộ hoàn toàn, thấu suốt chân thật mọi lẽ huyền vi của pháp giới vũ trụ vạn hữu này. Ngài thấy rằng không có một ai là chúa tể hay thượng đế toàn năng sắp đặt số phận cho con người. Bởi tất cả sự khổ, luân hồi sinh tử của chúng sinh đều từ vô minh, chấp ngã gây tạo nên. Thấu rõ điều đó nên Ngài đã đem ánh sáng chân lý tối hậu đi tuyên giảng khắp nơi để chúng sinh tỏ ngộ, thoát khỏi u mê, lầm lạc, đạt chân hạnh phúc.

Và một phước báu thù thắng, Đức Thế Tôn khẳng định tất cả chúng sinh đều có khả năng giác ngộ như Ngài hoặc bằng Ngài. Không có một đấng giáo chủ của tôn giáo nào trên thế giới nói rằng các đồ đệ của họ sau này sẽ ngang bằng với mình. Nhưng duy nhất Đức Phật thì Ngài tuyên bố sự thật rằng tất cả chúng sinh đều có khả năng giác ngộ và chứng đạt chân lý tối hậu như Ngài. Đấy là sự vĩ đại, sự vi diệu nơi Ngài và chúng ta thật sự hạnh phúc vì được làm đệ tử của Đức Thế Tôn.

Vào đêm thứ 49 khi Đức Phật an trú trong đại định, Ngài lần lượt chứng đắc Tam minh, mở ra cánh cửa liễu thoát luân hồi sinh tử cho muôn loài chúng sinh. Qua sự kiện trên, chúng ta càng khâm phục, quy kính Bậc Thầy Nhân Thiên, từ đó càng thêm tinh tấn tu tập theo lời Phật dạy, áp dụng vào cuộc sống, để làm lợi ích cho chính mình và cho mọi người xung quanh.

Hạnh Ngân

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Truyện tranh Đức Phật chiến thắng Ma Ba Tuần trong đêm thành đạo

Nhân vật Phật giáo🞄 03/01/2022

Trong đêm thứ 49 Đức Phật thành đạo Thiên ma Ba Tuần đã đến quấy phá để cản trở Ngài đạt đạo. Nhưng với sự kiên định vững vàng và năng lực của 30 pháp hành Ba-la-mật, Ngài đã chiến thắng cả nội ma

Nhân vật Phật giáo 🞄 03/01/2022

Trong đêm thứ 49 Đức Phật thành đạo Thiên ma Ba Tuần đã đến quấy phá để cản trở Ngài đạt đạo. Nhưng với sự kiên định vững vàng và năng lực của 30 pháp hành Ba-la-mật, Ngài đã chiến thắng cả nội ma

Những đóng góp to lớn của Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với dân tộc và đạo Pháp

Nhân vật Phật giáo🞄 13/12/2021

Cuộc đời và sự nghiệp của Phật hoàng Trần Nhân gắn liền với những đóng góp to lớn cho dân tộc, cho đạo Pháp...

Nhân vật Phật giáo 🞄 13/12/2021

Cuộc đời và sự nghiệp của Phật hoàng Trần Nhân gắn liền với những đóng góp to lớn cho dân tộc, cho đạo Pháp...

Sư Tổ khai sơn Chùa Ba Vàng để lại tài sản gì cho hậu thế?

Nhân vật Phật giáo🞄 30/9/2021

Nhờ tài sản ấy mà chùa Ba Vàng mới trở thành nơi hoằng dương chính Pháp rộng lớn như ngày hôm nay

Nhân vật Phật giáo 🞄 30/9/2021

Nhờ tài sản ấy mà chùa Ba Vàng mới trở thành nơi hoằng dương chính Pháp rộng lớn như ngày hôm nay

4 câu chuyện tiền thân Ngài Địa Tạng Bồ Tát và lời đại nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh của Ngài

Nhân vật Phật giáo🞄 09/9/2021

Tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát trong vô số kiếp quá khứ tùy theo nhân duyên và thời đại khác nhau mà phát những lời đại nguyện cứu độ khắp tất cả chúng sinh trong vô lượng kiếp sinh tử luân hồi.

Nhân vật Phật giáo 🞄 09/9/2021

Tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát trong vô số kiếp quá khứ tùy theo nhân duyên và thời đại khác nhau mà phát những lời đại nguyện cứu độ khắp tất cả chúng sinh trong vô lượng kiếp sinh tử luân hồi.

Tiền thân Bồ tát Địa Tạng: Thánh Nữ Bà La Môn cứu mẹ thoát khỏi địa ngục Vô Gián và lời thệ nguyện cứu độ chúng sinh

Nhân vật Phật giáo🞄 13/8/2021

Trong một kiếp, tiền thân của Bồ tát Địa Tạng vì thương mẹ, nghĩ đến quả báo khổ đau mẹ phải gánh chịu mà mở rộng tâm từ bi thương tưởng đến tất cả chúng sinh, phát lời đại nguyện rộng lớn cứu độ chúng sinh

Nhân vật Phật giáo 🞄 13/8/2021

Trong một kiếp, tiền thân của Bồ tát Địa Tạng vì thương mẹ, nghĩ đến quả báo khổ đau mẹ phải gánh chịu mà mở rộng tâm từ bi thương tưởng đến tất cả chúng sinh, phát lời đại nguyện rộng lớn cứu độ chúng sinh

Quang Mục - tiền thân Ngài Địa Tạng Bồ Tát phát lời đại nguyện độ khắp chúng sinh từ nhân duyên mẹ đọa địa ngục

Nhân vật Phật giáo🞄 12/8/2021

Quang Mục - tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng Vương trong một kiếp vì thương xót người mẹ bị đọa địa ngục mà phát lời đại nguyện rộng lớn

Nhân vật Phật giáo 🞄 12/8/2021

Quang Mục - tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng Vương trong một kiếp vì thương xót người mẹ bị đọa địa ngục mà phát lời đại nguyện rộng lớn

Đức Phật có phải người bạc phúc khi vừa đản sinh được 7 ngày đã mất mẹ?

Nhân vật Phật giáo🞄 08/8/2021

Nếu Đức Phật có vô lượng phước báu thì tại sao khi là Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài đã mất mẹ sau 7 ngày chào đời?

Nhân vật Phật giáo 🞄 08/8/2021

Nếu Đức Phật có vô lượng phước báu thì tại sao khi là Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài đã mất mẹ sau 7 ngày chào đời?

Báu vật của Phật giáo Việt Nam - Trái tim xá lợi bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhân vật Phật giáo🞄 01/7/2021

Trái tim của Hòa thượng Thích Quảng Đức cũng bằng máu và thịt như trái tim của bao người, nhưng dù đưa vào thiêu ở hàng ngàn độ C cũng không thể cháy, trong khi xương và thịt đã giã ra hết. Đó là sự vi diệu màu nhiệm của Phật Pháp!

Nhân vật Phật giáo 🞄 01/7/2021

Trái tim của Hòa thượng Thích Quảng Đức cũng bằng máu và thịt như trái tim của bao người, nhưng dù đưa vào thiêu ở hàng ngàn độ C cũng không thể cháy, trong khi xương và thịt đã giã ra hết. Đó là sự vi diệu màu nhiệm của Phật Pháp!

Trái tim thiêu 4000 độ không cháy của Hòa thượng Thích Quảng Đức và sự nhiệm màu của Phật Pháp

Nhân vật Phật giáo🞄 01/7/2021

Sau khi vị pháp thiêu thân, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã để lại một trái tim vô cùng vĩ đại

Nhân vật Phật giáo 🞄 01/7/2021

Sau khi vị pháp thiêu thân, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã để lại một trái tim vô cùng vĩ đại

10 Bài học quý báu từ sự kiện vị Pháp thiêu thân của Hòa Thượng Thích Quảng Đức

Nhân vật Phật giáo🞄 01/7/2021

Với tâm tưởng nhớ và tri ân Hòa thượng Thích Quảng Đức, trong buổi giảng Pháp cuối cùng của tháng 4 năm Tân Sửu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã truyền trao cho đại chúng bài giảng đầy ý nghĩa: “Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức”

Nhân vật Phật giáo 🞄 01/7/2021

Với tâm tưởng nhớ và tri ân Hòa thượng Thích Quảng Đức, trong buổi giảng Pháp cuối cùng của tháng 4 năm Tân Sửu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã truyền trao cho đại chúng bài giảng đầy ý nghĩa: “Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức”

Sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu thân làm thức tỉnh lương tri nhân loại

Nhân vật Phật giáo🞄 12/6/2021

Sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại miền Nam Việt Nam là sự kiện gây chấn động thế giới và thức tỉnh lương tri nhân loại trong thế kỷ XX.

Nhân vật Phật giáo 🞄 12/6/2021

Sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại miền Nam Việt Nam là sự kiện gây chấn động thế giới và thức tỉnh lương tri nhân loại trong thế kỷ XX.

Những câu chuyện tiền kiếp về Đức Phật Thích Ca và bản nguyện của Ngài khi giáng trần

Nhân vật Phật giáo🞄 10/5/2021

Đức Phật Thích Ca là bậc Toàn Giác, một con người siêu việt, vĩ đại và duy nhất trên thế gian này...

Nhân vật Phật giáo 🞄 10/5/2021

Đức Phật Thích Ca là bậc Toàn Giác, một con người siêu việt, vĩ đại và duy nhất trên thế gian này...

Thiên Ma Ba Tuần là ai? Tại sao Thiên Ma Ba Tuần lại phá Phật thành đạo?

Bài viết🞄 09/01/2021

Với dã tâm cản trở Đức Phật thành tựu đạo quả, Thiên Ma Ba Tuần đã huy động lực lượng để quấy phá Ngài. Nhưng kết quả cuối cùng thì...

Bài viết 🞄 09/01/2021

Với dã tâm cản trở Đức Phật thành tựu đạo quả, Thiên Ma Ba Tuần đã huy động lực lượng để quấy phá Ngài. Nhưng kết quả cuối cùng thì...

Ý nghĩa về bài kệ “Cư trần lạc đạo” của Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Tin tức khác🞄 01/01/2021

Tại sao thông qua bài kệ, người đọc có thể hiểu và áp dụng được những phương pháp tu tâm ngay giữa chốn trần gian phiền não?...

Tin tức khác 🞄 01/01/2021

Tại sao thông qua bài kệ, người đọc có thể hiểu và áp dụng được những phương pháp tu tâm ngay giữa chốn trần gian phiền não?...

Tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông - vị Vua từ bỏ ngai vàng để đi tu!

Bài viết🞄 24/12/2020

Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một nhà quân sự lỗi lạc, một vị anh quân cao quý, Ngài đã hai lần lãnh đạo quân dân đánh thắng giặc Mông - Nguyên...

Bài viết 🞄 24/12/2020

Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một nhà quân sự lỗi lạc, một vị anh quân cao quý, Ngài đã hai lần lãnh đạo quân dân đánh thắng giặc Mông - Nguyên...

Tìm hiểu về Tổ Sư chùa Ba Vàng (Bảo Quang Tự) - Thiền Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác

Nhân vật Phật giáo🞄 09/10/2020

Tìm hiểu về Tổ Sư chùa Ba Vàng (Bảo Quang Tự) - Thiền Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

Nhân vật Phật giáo 🞄 09/10/2020

Tìm hiểu về Tổ Sư chùa Ba Vàng (Bảo Quang Tự) - Thiền Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

Đề Bà Đạt Đa là ai? Tại sao Đề Bà Đạt Đa hãm hại Đức Phật?

Nhân vật Phật giáo🞄 07/9/2020

Tôn giả Đề Bà Đạt Đa tuy xuất gia làm đệ tử Phật nhưng lại ganh ghét, đố kỵ với Phật; thậm chí nhiều lần còn tìm cách hãm hại Đức Phật và chia rẽ Tăng đoàn. Vậy Đề Bà Đạt Đa là ai...

Nhân vật Phật giáo 🞄 07/9/2020

Tôn giả Đề Bà Đạt Đa tuy xuất gia làm đệ tử Phật nhưng lại ganh ghét, đố kỵ với Phật; thậm chí nhiều lần còn tìm cách hãm hại Đức Phật và chia rẽ Tăng đoàn. Vậy Đề Bà Đạt Đa là ai...

Bồ Tát Hộ Minh đã quán xét nhân duyên thế nào trước khi giáng trần?

Nhân vật Phật giáo🞄 03/5/2020

Bồ Tát Hộ Minh - Thiên chủ cung trời Đâu Suất chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni...

Nhân vật Phật giáo 🞄 03/5/2020

Bồ Tát Hộ Minh - Thiên chủ cung trời Đâu Suất chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni...