trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Ba, 28/11/2023

tức 16/10 Quý Mão

Kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải

Kinh tạng Nikaya là cả kho tàng Kinh điển Phật giáo Nam tông rất đồ sộ, hiện đã được chuyển ngữ hoàn toàn sang tiếng Việt. Nội dung Kinh tạng Nikaya bao hàm nền tảng căn bản giáo lý Phật Đà, rất thân thiết, gần gũi, dễ hiểu và dễ ứng dụng thực hành.

Kinh Nikaya giảng giải
Kinh tạng Nikaya là cả kho tàng Kinh điển Phật giáo Nam tông rất đồ sộ, hiện đã được chuyển ngữ hoàn toàn sang tiếng Việt. Nội dung Kinh tạng Nikaya bao hàm nền tảng căn bản giáo lý Phật Đà, rất thân thiết, gần gũi, dễ hiểu và dễ ứng dụng thực hành.
Đằng sau miếng mồi ngon là khổ lụy

17/8/2019

3388 Lượt xem

Khổ lụy, này các Tỳ Kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng; thật là cay đắng, ác độc, là chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách...Theo vậy, này các Tỳ - Kheo, các ông phải học tập như sạu: "Đối với lợi đắc, danh vọng và cung kính đã đến, chúng ta hãy từ bỏ chúng. Đối với lợi đắc, danh vọng và cung kính chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú."

(Đại Tạng Kinh Việt Nam, Tương Ưng Bộ II, Chương 6, Phẩm 1, Phần Lưỡi Câu, VNCPHVN ấn hành, 1993, tr.390)

 
Video tiếp theo