Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi – Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Thứ Nhất (Phần 2)

“Bộ Kinh Địa Tạng là một trong những bộ kinh rất căn bản của Phật giáo Đại Thừa, học về hạnh nguyện của Đức Địa Tạng – tức là chúng ta học về tâm tạng của chúng ta. Hôm trước, quý Thầy đã giảng trạch về chữ “địa tạng”. Địa là đất là sâu dày, là che chở, là trưởng dưỡng. “Tạng “là chứa cất. Đức Địa Tạng tức là nói về tâm tạng của chúng ta, chúng ta hiểu lý sâu xa là như vậy. Cho nên tu học Phật thì nhất khoát phải học kinh Địa Tạng, phải noi gương Ngài Địa Tạng.”
Tiếp nối bài giảng Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi – Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Thứ Nhất (Phần 1), nhà chùa xin gửi tới quý Phật tử bài giảng: Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi – Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Thứ Nhất (Phần 2)
Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi!

Xem thêm: Lợi Ích Cả Kẻ Còn Người Mất – Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Thứ 7 (Phần 1)

Tags:
Link to map Back top top