Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi – Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Thứ Nhất (Phần 1)

Bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là một trong những bộ kinh của hệ thống kinh Đại Thừa, trong kinh Nguyên Thủy thì không có kinh Địa Tạng. Những nước mà họ tu theo Phật Giáo nguyên thủy thì không có tượng Ngài Địa Tạng. Chỉ có những nước tu theo Phật giáo đại thừa thì mới có tượng Ngài Địa Tạng.
Tên của bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, tức là nguyện căn bản của Đức Địa Tạng Bồ Tát; bổn nguyện tức là nguyện căn bản, nguyện gốc, nguyện chính yếu của Ngài. Ngài Địa Tạng Bồ Tát là ai? Địa Tạng Bồ Tát là tên của một vị Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng Bổn Nguyện kinh tức là quyển kinh nói về các nguyện của Đức Địa Tạng Bồ Tát. Tông chỉ chính của bộ kinh này được thể hiện qua 8 chữ : hiếu đạo, độ sinh, bạt khổ, báo ân.
Để hiểu rõ hơn về tông chỉ xuyên suốt bộ kinh, kính mời quý Phật tử cùng đón xem phần thứ nhất của bài giảng: Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi – Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Thứ Nhất (Phần 1)

Xem thêm: Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi – Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Thứ Nhất (Phần 2)

Tags:
Link to map Back top top