Dùng Chánh Pháp Làm Ngọn Đèn – Kinh Nikaya Giảng Giải

Đạo Phật là đạo của tự do, là đạo của chân lý. Đức Thế Tôn đã tự mình dấn thân đi tìm chân lý và mang ánh sáng giải thoát soi rọi thế gian đang chìm trong u tối. Và Ngài cũng luôn dạy các đệ tử của mình phải tự “thắp đuốc mà đi”.
Trong bóng tối của vô minh, chỉ có giáo Pháp của Phật mới là “ngọn đèn” dẫn chúng ta thoát khỏi nhà lửa sinh tử.

Hãy lắng nghe video: Dùng Chánh Pháp Làm Ngọn Đèn do Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải để hiểu thêm chi tiết các bạn nhé!

Xem thêm: Pháp Thoại: Hạnh Phúc Được Gặp Chính Pháp

Tags:
Link to map Back top top