Tu Thân, Khẩu, Ý – Kinh Nikaya Giảng Giải

Nghiệp là nhân quyết định tất cả, vậy nghiệp từ đâu mà sinh ra? Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền Bồ Tát có dạy: “Nếu tội chúng sinh có hình tướng, thì tất cả hư không cũng không thể chứa hết”.

Quả thật như vậy, chúng sinh trôi lăn trong tam giới, gây tạo biết bao nhiêu ác nghiệp từ ba nghiệp thân, khẩu, ý; gây ra hết đau khổ này chồng chất lên đau khổ khác mà không có điểm dừng. Nếu tu tập để sửa đổi và tịnh hóa ba nghiệp thân, khẩu, ý thì lộ trình tìm đến hạnh phúc, an lạc của con người sẽ được rộng mở hơn, là nhân duyên thù thắng để thoát khỏi vòng trầm luân sinh tử triền miên này.

Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe video sau đây của Thầy Thích Trúc Thái Minh để hiểu rõ hơn về cách tu sửa ba nghiệp thân, khẩu, ý!

Tags:
Link to map Back top top